Po śpiewie Święty, następuje szczególnie ważna modlitwa przyzywająca Ducha Świętego zwana epiklezą.
Słowo wywodzi się z języka greckiego od 

kaleo – wzywam, zapraszam, przyzywam;

klesis – wezwanie, zaproszenie; epi – na, dla.

Liturgia jest szkołą naszej osobistej relacji z Bogiem. Tak jak prowadzi nas każda akcja liturgiczna – jej słowa, gesty, milczenie – tak samo jesteśmy wezwani, by po zakończeniu Liturgii żyć tak, jak się nauczyliśmy. Eucharystia jest dialogiem – miłosną rozmową między  Oblubienicą – Kościołem a Duchem Świętym. Wszystko, co się w niej dokonuje jest działaniem miłości Syna, ofiarującego się Ojcu w mocy Ducha Świętego. Cała Trójca Święta jest zaangażowana w przemianę chleba i wina w Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, w uobecnienie tu i teraz Misterium Paschalnego Chrystusa. My również – każdy poszczególny członek Kościoła – jesteśmy zapraszani do współdziałania, przyzywając Ducha i wystawiając samych siebie na przemianę, której dokonuje.

W ten sposób w każdej Eucharystii na ile o to prosimy i na to pozwalamy, jesteśmy przemieniani w samego Chrystusa. A to jest celem naszego życia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy żyć w każdej chwili w postawie wzywania Ducha i oddania się Jemu – w codziennej epiklezie, która wciąż będzie przypominać, że sami siebie nie stworzyliśmy i sami własną mocą się nie przemienimy.

Epikleza konsekracyjna, w której prosimy Boga o wysłanie Ducha Świętego dla dokonania dzieła przemiany chleba i wina, jest bardzo wyraziście obecna w każdej z Modlitw eucharystycznych:

W IV Modlitwie Eucharystycznej wzorowanej na wschodnich modlitwach eucharystycznych celebrans modli się: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. W V Modlitwie Eucharystycznej celebrans prosi:

Ojcze wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim Ciele i w swojej Krwi.

Również w II Modlitwie Eucharystycznej w Mszy z udziałem dzieci celebrans modli się:

Boże nasz Ojcze, ześlij i teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Natomiast w pozostałych modlitwach eucharystycznych celebrans prosi Boga Ojca, aby mocą Ducha Świętego dary eucharystyczne stały się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Typowym przykładem może być II Modlitwa Eucharystyczna:

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. cdn.                                     

s. Walteria