Nie chodzi o to tylko, by być dobrym, ale żeby być podobnym do Jezusa 
tym stwierdzeniem kończyliśmy ostatni nasz artykuł. Pójdźmy dalej za tą myślą. Takie pragnienie, by być jak Jezus, aby On żył, działał, wszystko przeżywał we mnie, to istota bycia chrześcijaninem, czyli Chrystusowym. I właśnie coraz bardziej chrześcijańscy się stajemy, gdy podejmujemy współpracę z łaską, mówiąc Bogu słowem i całym życiem „tak” – chcę, żeby tak było. Takim wielkim TAK –  niech się tak stanie jest słowo Amen –  obecne w Liturgii wiele razy, a najbardziej uroczystym jest to AMEN po Doksologii. Po wyśpiewaniu:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Zazwyczaj tłumaczymy to aramejskie słowo Amen jako niech się tak stanie, zaprawdę, jako potwierdzenie. W Starym Testamencie Amen znaczyło potwierdzić, że tak właśnie jest, a w Ewangelii często sam Pan Jezus w tym znaczeniu używa tego słowa, gdy chce podkreślić ważność i pewność słów, które wypowiada : Zaprawdę, powiadam wam…

Istnieje też inne znaczenie, które łączy się z pierwszym – jest nim Imię samego Boga – który jest Amen – jest Bogiem Prawdy, Bogiem Wiernym, który sprawia to, co wypowiada słowem. W Apokalipsie Amen jest Imieniem samego Jezusa, a w w 2 Liście do Koryntian czytamy: Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego wam głosiłem nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę (2 Kor 1,19-20). To jest dla nas naprawdę Dobra Nowina! Czy nasze chęci nie wydają się nam zbyt mizerne, by na ich podstawie urzeczywistniało się w nas upodobnienie do Jezusa? 

Dlatego nie opieramy tego pragnienia na nas, ale na samym Bogu, który jest Amen – Bogiem Prawdomównym i Wiernym…. Nie ma w Nim zmienności, taknie. On jest jednoznaczny i Wierny, On sam prowadzi Swoje dzieło w nas, gdy Mu pozwalamy i On sam je doprowadzi do końca. Udało Mu się to nawet wobec łotra, gdy powiedział do niego z krzyża:

Zaprawdę [oryg. amen], powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju.

(Łk 23,43)

Jezus powiedział i to się stało. Podobnie będzie z nami, gdy Mu zawierzymy do końca.

s. Walteria