Przygotowując się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przypominam sobie różne Jego symbole.
Najczęściej używany jest symbol
GOŁĘBICY– w Księdze Rodzaju pojawia się jako znak łagodności, pokoju i pojednania Boga z ziemią (historia Noego). Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy.
OGIEŃ – w postaci języków ognistych zstępuje na Apostołów Duch Święty w Wieczerniku. Ogień oczyszcza, oddziela złoto od wszystkiego tego, co nim nie jest. Ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego.
OBŁOK I ŚWIATŁO – to również nierozdzielne symbole w objawieniach działania Ducha Świętego. Duch Święty zstępuje na Maryję i osłania Ją „swoim cieniem”, by poczęła i urodziła Jezusa.

Jednak najbardziej przemawia do mnie symbol WODY ŻYWEJ.

Jezus narodził się w miejscu na ziemi, gdzie woda to najcenniejszy skarb, klimat jest tutaj gorący i suchy. Oprócz Jordanu nie ma stałych rzek, a doliny wypełniają się wodą jedynie okresowo. Mieszkańcy tego regionu muszą korzystać z wód podziemnych kopiąc głębokie studnie. Każdą kroplę szanuje się, oszczędza. Dlatego jest pewne, że Jezus nosił brodę, bo żaden mężczyzna nie marnował wody na golenie. W Nazarecie była (i jest do dzisiaj) tylko jedna studnia, która zapewniała wodę wszystkim mieszkańcom. Pielgrzymując dzisiaj do studni w Nazarecie, wiemy, że to tutaj Maryja przychodziła po wodę dla swojej rodziny. Bez wody nie ma życia, życie zależy od dostępu do wody! Wiedząc o tym wszystkim, rozumiem jak wielkie znaczenie ma dla Jezusa woda. Studnia, źródło, rzeka – to miejsca, gdzie zaczyna się życie. Jezus mówi o Duchu Świętym jako wodzie, strumieniu żywym. W ziemi, na której prawie zawsze panowała susza i brakowało wody, On zapowiada Ducha Świętego- wodę- nadzieję życia! Symbolika wody osiąga swój szczyt w Ewangelii Jana, gdzie moment przebicia Serca Jezusa i wypłynięcie z niego krwi i wody jest duchowo interpretowany jako wylanie Ducha, spełnienie obietnicy „rzeki wody życia”.

Duch Święty może uczynić także mnie źródłem, moje życie może być odświeżone, odnowione, może mieć na innych dobry wpływ, rozlewać się jak rzeka.

Jezu, poślij nam Ducha – WODĘ ŻYWĄ, który napoi, orzeźwi nasze serca i da nam nowe życie!

s. Elizeusza